6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” madde başlığı altında veri sorumlusu olan T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne, adres ve bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yöneltebileceği ve KVKK’nın 11. maddesinde yer verilen hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.
İşbu Aydınlatma Metni KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca veri sahiplerini bilgilendirmek ve aydınlatmak amacı ile hazırlanmıştır.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenebilecektir:

- Tarafımızdan sunulan hizmetlerden vatandaşlarımızı faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması,

- Hizmet alanların kayıtlarının oluşturulması ve yönetilmesi,

- Hizmet alan ile ilgili olarak yasal sınırlar içerisinde değerlendirme, analiz çalışmalarının yapılması,

- Hizmet şartlarımızda ve elektronik hizmetlerimizde meydana gelebilecek değişiklikler hakkında bilgilendirme yapılması,

- Tarafımızdan insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini,

- Tarafımızdan ve Tarafımızdan ile iş ilişkisi içerisinde olan kurum/kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,

- Faaliyet ortaklarımızla yürütülen işlerin planlanması,

- Tarafımızdanün stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

- Hizmet alanlara sunulan hizmetten memnuniyetlerini ölçmek amaçlı olan anketler de dahil olmak üzere araştırma çalışmaları ve analizinin yürütülmesi,

- Hizmet alanlara sunulan hizmete ilişkin şikayetlerinin çözülmesi ve veri erişim veya düzeltme taleplerinin işleme alınması,

- Hukuki süreçlerin ve diğer resmi kurumlarla iletişim süreçlerinin takibi ve icrası,

- Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

- Hizmet alanlar ve Tarafımızdanün ilişkilerinin yürütülmesi ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin takibi,

- Tarafımızdanün meşru menfaati.

3. Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimleri veya doğrudan/dolaylı paydaşları, çağrı merkezi hizmet sunucularıyla, denetim şirketleriyle, yurtiçinde bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda dışarıdan hizmet alınan üçüncü kişilerle, hukuken yetkili kamu kurumları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecek ve aktarılabilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından; Yabancılar İletişim Merkezi’nin faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK ve ilgili sair mevzuat tarafından öngörülen esas ve usuller doğrultusunda işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçların sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmeye yönelik olarak hukuki sebeplerle işlenmektedir.

5. Kişisel Verilere Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne başvurarak; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Bu kapsamda, yukarıdaki haklarınıza ilişkin talebinizi yimer@goc.gov.tr e-posta adresimize güvenli elektronik imzalı olarak veya kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir dilekçe ile elden teslim edebilir ya da noter aracılığıyla gönderebilirsiniz.

T.C. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü haklarınıza ilişkin taleplerinizi, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandıracaktır.

Başvurunuzun açık, anlaşılır bir şekilde ve kimlik ile adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Çamlıca Mahallesi 122. Cadde No:4 Yenimahalle/ANKARA adresine ulaştırmanız gerekmektedir.

Kişisel verilere ilişkin mevzuat ve uygulamamız kapsamındaki değişiklikleri internet sitemizin ilgili sayfasından her zaman takip edebilirsiniz.

# Aramak için enter tuşuna, kapatmak için ESC tuşuna basın